THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Spilít trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đá Spilít

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Spilít trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

 1. Thời gian: 8h Sáng Thứ sáu , ngày 24/04/2015.

Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 lần thứ nhất không đủ điều kiện để tổ chức theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Công ty sẽ tổ chức họp lần thứ 2 và lần thứ 3 (nếu có):

 1. Địa điểm: 87 Hoàng Ngân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
 2. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 25/03/2015.
 3. Nội dung Đại hội:
 • Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
 • Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
 • Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
 • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;
 • Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
 • Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận;
 • Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015
 • Thông qua tờ trình thay đổi thành viên  Hội đồng quản trị và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.
 • Các vấn đề khác……
 1. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

Các cổ đông  đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính Tổng hợp trước ngày 21/04//2015

 1. Hình thức đăng ký:
 • Thư: Xin gửi về địa chỉ: Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Đá Spilít. – 87 Hoàng Ngân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Người liên hệ: bà: Bùi Thị Thoa                                             Điện thoại: 0982511069

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website http://spi.com.vn/ kể từ ngày 15/04/2015

          Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                                              NGUYỄN ĐẠI QUYỀN

You may also like

Leave a Comment

Spilit Company – Công ty cổ phần Đá Spilít thành lập ngày 13 tháng 04 năm 2009. Ngành nghề kinh doanh chính là khai thác quặng kim loại màu, khai thác các loại khoáng sản, dịch vụ khoan, khai thác đá, sản xuất đá xẻ và hoàn thiện đá xẻ